تیم شرکت

 • Reza Aminiرضا امینیمدیریت
 • AmirHosein Karimiامیرحسین کریمیتحليل گر
 • Mohammad Fardمحمد فردسرپرست بخش برنامه نویسی
 • Neda Aghighiyan ندا عقیقیان سرپرست بخش طراحی
 • Leila Fathi لیلا فتحی طراح
 • Alireza Asadiعلیرضا اسدیسرپرست بخش انیمیشن
 • Arash Zarrin آرش زرین انیماتور سه بعدی
 • Arash Safaei آرش صفایی انیماتور دو بعدی
 • Mina Momeni مینا مومنی مدیر دوبلاژ
 • Mehdi Alizadehمهدی علیزادهتوسعه دهنده وب
 • Mohammad Shaterzadeh محمد شاطرزاده مدیر فنی
 • pooneh jarahzadeh پونه جراح زاده رنگ آمیزی
 • mojtaba shayesteh مجتبی شایسته طراح دو بعدی